ມອບອຸປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການໃຫ້ພະແນກສາທາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂະບວນການສັກຢາຮອບປົກກະຕິ

whay Fully Immunization Child “FIC” ?

ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ຄົບ “FIC” ໝາຍ​ເຖິງ​ : ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ວັກ​ຊິນ​ທຸກ​ຊະນິດ​ຕາມ​ຕາຕະລາງ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະຍາດ​ແຫ່ງຊາດຄົບກ່ອນ​ອາຍຸ​ຄົບ 1 ປີ  ເຕັມ. ໝາຍຄວາມວ່າ : ເວລາເກີດມາໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ສັກກັນພະຍາດວັນນະໂລກ, ກັນພະຍາດມະເຮັງຕັບພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງເກີດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 6 ອາທິດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຢອດໂປລິໂອ, ສັກວັກຊິນກັນຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ອັກເສບຕັບ ເບ, ກັນສະໝອງອັກເສບ ຄັ້ງທີ...
Read More147

Partner