20
Oct
2017
158

ການແຂ່ງຂັນ ກິລາ ເປຕັງມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ທີ່ເດີນກິລາ ຊປປລ ຄັ້ງວັນທີ 16/10/2017